نصب کانال به فن سانتریفوژ


نصب کانال به فن سانتریفوژ

 

نصب کانال به ورودی فن سانتریفوژ:


نصب صحیح کانال به هواکش سانتریفوژ
نصب هواکش سانتریفوژ حداقل مقدار فاصله 2.5 برابر قطر دریچه ورودی فن می باشد.(مقدار3 برابر توصیه می شود)
نصب هواکش سانتریفوژ مقدار شیب واگرایی حداکثر 7 درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید کوچکتر از 92.5% مساحت دریچه ورودی فن باشد.
نصب هواکش سانتریفوژ مقدار شیب همگرایی حداکثر 15 درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید بزرگتر از 112.5% مساحت دریچه ورودی فن باشد

در صورت امکان جهت اتصال فن به سیستم کانال کشی، از یک کانال انعطاف پذیر استفاده نمایید.


نصب کانال به خروجی فن سانتریفوژ:


نصب صحیح کانال به فن سانتریفوژ
نصب فن سانتریفوژ حداقل مقدار فاصله 2.5 برابر قطر دریچه خروجی فن می باشد.(مقدار3 برابر توصیه می شود)
نصب فن سانتریفوژ مقدار شیب واگرایی حداکثر 7 درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید کوچکتر از 105% مساحت دریچه خروجی فن باشد.
نصب فن سانتریفوژ مقدار شیب همگرایی حداکثر 15 درجه می باشد. مساحت مقطع عرضی کانال نباید بزرگتر از 95% مساحت دریچه خروجی فن باشد.

در صورت امکان جهت اتصال فن به سیستم کانال کشی، از یک کانال انعطاف پذیر استفاده نمایید.


نصب نادرست کانال به فن سانتریفوژ

نصب فن سانتریفوژ
 
پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن، فن تهویه،
هواکش سانتریفیوژ، هواکش رستوران،فن پارکینگ، هواکش استخر با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی

(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )