کانال گرد معادل کانال چهارگوش


کانال گرد معادل کانال چهارگوش

کانال گرد معادل کانال چهارگوش

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع کانال، کانال اسپیرال، دمپر، دریچه هوا،
کانال هوا، کانال گرد، کانال چهار گوش، هود
(سازنده انواع فن و هواکش، طراح و مجری سیستم تهویه )