آرایش فن سانتریفیوژ


آرایش فن سانتریفیوژ


     آرایش فن سانتریفوژ توسط استاندارد بین المللی AMCA تعیین شده است. مطابق با استاندارد 03-2404-99 پیکربندی فن با توجه به موقعیت قرار گیری فن و یاتاقان ها به صورت های زیر می باشد:

آرایش 1  (Arrangement 1-SWSI)
این آرایش مخصوص سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای می باشد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) نصب می شود. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی پایه ای جدا از بدنه فن سانتریفیوژ نصب  نمود ،  این آرایش را می توان همراه باکس ورودی (Inlet Box)  بکار برد.
سانتریفوژ          سانتریفوژ
 

آرایش 2 (Arrangement 2-SWSI)
این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) نصب می شود و یاتاقان ها بر روی تکیه گاهی طاقچه ای شکل به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین این آرایش را می توان همراه باکس ورودی بکار برد.
سانتریفوژ          سانتریفوژ

آرایش 3 (Arrangement 3-SWSI)
این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و در بین دو یاتاقان نصب می شود و یاتاقان ها به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی تکیه گاه های مستقل نصب نمود.

سانتریفوژ          سانتریفوژ

آرایش 3 دوبل (Arrangement 3-DWDI)
این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و در بین دو یاتاقان نصب می شود و یاتاقان ها به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی تکیه گاه های مستقل نصب و همراه با باکس ورودی بکار برد.

سانتریفوژ          سانتریفوژ

  آرایش 4 (Arrangement 4-SWSI)
این آرایش مخصوص سیستم گرداننده مستقیم می باشد. در این حالت پروانه مستقیما بر روی محور گرداننده موتور نصب می شود. در این حالت فن فاقد یاتاقان بوده و موتور بر روی تکیه گاهی نصب می شود. این آرایش را می توان همراه با باکس ورودی نیز بکار برد.

سانتریفوژ          سانتریفوژ
آرایش 7 (Arrangement 7-SWSI)
این آرایش مخصوص سیستم گرداننده کوپلینگی می باشد. بطور کلی پیکربندی این حالت شبیه به آرایش 3 همراه با یک پایه برای گرداننده می باشد. همچنین می توان یا تاقان ها را بر روی پایه هایی مستقل نصب و همراه با باکس ورودی به کار برد.
 
سانتریفوژ          سانتریفوژ

آرایش 7 (Arrangement 7-DWDI)
این آرایش مخصوص سیستم گرداننده کوپلینگی می باشد. بطور کلی پیکربندی این حالت شبیه به آرایش 3 همراه با یک پایه برای گرداننده می باشد. همچنین می توان یا تاقان ها را بر روی پایه هایی مستقل نصب و همراه با باکس ورودی به کار برد.

سانتریفوژ          سانتریفوژ

آرایش 8 (Arrangement 8-SWSI)
این آرایش مخصوص سیستم گرداننده مستقیم می باشد.این آرایش بطور کلی شبیه به آرایش 1 همراه با یک پایه برای موتور می باشد. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی پایه ای مستقل و همراه با باکس ورودی بکار برد.
سانتریفوژ          سانتریفوژ
 

  آرایش 9 (Arrangement 9-SWSI)
این آرایش مخصوص سیستم گرداننده تسمه ای می باشد.در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و یاتاقان ها بر روی پایه یاتاقان نصب می شود.در این حالت موتور در خارج از پایه یاتاقان نصب می شود.این آرایش را می توان همراه باکس ورودی بکار برد.

سانتریفوژ          سانتریفوژ
  آرایش 10 (Arrangement 10-SWSI)
این حالت مخصوص سیستم گرداننده تسمه ای می باشد.این آرایش بطور کلی همانند آرایش 9 بوده با این تفاوت که موتور در داخل پایه یاتاقان نصب می شود. همچنین می توان از باکس ورودی استفاده نمود.

 
سانتریفوژ          سانتریفوژ


 

 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن، فن تهویه،
هواکش سانتریفیوژ، هواکش رستوران،فن پارکینگ، هواکش استخر با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )